• 085 060 8551
 • Send within 48-hours
 • 7 dagen bereikbaar van 10 tot 22 uur.
 • Free Subfloor for Laminate

9.3

Gebruik code ''HappyDecember'' voor 10% korting op uw vloer.

Gebruik code ''HappyDecember'' voor 10% eraf ;)

  €0,00


  Privacy policy

  PRIVACYBELEID
  Geüpdatet op 5 januari 2021


  1. Partijen en voorwerp

  Happyfloors.nl v.o.f. (hierna "Happyfloors.nl" of de "Verwerkingsverantwoordelijke")
  Apollolaan 114, 7534 HG, Enschede

  KBO/BTW: 80444946
  E-Mail: [email protected]
  Telefoon: +31850608551

  Happyfloors.nl stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: Happyfloors.nl, (hierna de "Site"), en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Happyfloors.nl.

  De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

  In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt Happyfloors.nl alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. Happyfloors.nl verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Wet") en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of 'GDPR'; hierna de "Verordening").

  Happyfloors.nl is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de "Verwerker" of "Onderaannemer"). In voorkomend geval verbindt Happyfloors.nl zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.


  2. Verwerking van persoonsgegevens

  Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Happyfloors.nl, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Happyfloors.nl opreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

  Persoonsgegevens worden verwerkt door Happyfloors.nl, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes:

  Formulieren zoals het offerteformulier en het stalen aanvraag formulier


  3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

  Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende:

  Puur voor het doel waar u de gegevens voor invult.


  4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

  De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, Happyfloors.nl de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

  Bij het invullen van formulieren krijgen we de gegevens die u zelf invult.

  Cookies worden anoniem verwerkt

  Happyfloors.nl verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid.


  5. Toestemming

  Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

  Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in 'hypertext link' heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Happyfloors.nl. Elke overeenkomst die Happyfloors.nl en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

  De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door Happyfloors.nl, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.

  De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.


  6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

  Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

  Deze duur is in alle gevallen niet langer dan 1 jaar.


  7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

  Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van Happyfloors.nl voor zover adequate garanties worden geboden voor de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met Happyfloors.nl voor het op de markt brengen van de producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van Happyfloors.nl, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

  In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. Happyfloors.nl zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

  In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of van prospectie, zal de Gebruiker vooraf geïnformeerd worden opdat hij of zij de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van persoonsgegevens kan geven.


  8. Rechten van de Gebruikers

  De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected], of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn of haar identiteitskaart aan het volgende adres: Apollolaan 114, 7534 HG, Enschede.

  a. Recht van toegang

  In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert Happyfloors.nl het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie:

  • de betrokken categorieën persoonsgegevens;
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
  • in geval de ontvangers gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties zijn, de passende of geschikte waarborgen;
  • indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld;
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

  De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.

  Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via het e-mailadres) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

  De kopie van de gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.

  b. Recht op rectificatie

  Happyfloors.nl garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de Gebruiker.

  Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan Happyfloors.nl.

  Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

  c. Recht op uitwissing

  De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.

  Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.

  De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:

  • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  • te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;
  • de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

  Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

  d. Recht om de verwerking te beperken

  De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 18 van de Verordening genoemde gevallen.

  Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

  e. Recht op gegevensportabiliteit

  In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om van Happyfloors.nl hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Happyfloors.nl dit verhindert, in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.

  Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

  De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

  Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

  f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

  De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door Happyfloors.nl. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, zal Happyfloors.nl geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

  Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.

  Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

  g. Klachtrecht

  De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Happyfloors.nl, aan de Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

  Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:

  https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

  De Gebruiker kan ook een vordering tot staking indienen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.


  9. Cookies

  De Site maakt gebruik van cookies om Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de Site en de inhoud ervan te bieden. De doelstellingen en methodes van cookies zijn opgenomen in dit artikel.

  a. Algemene principes

  Een "Cookie" is een bestand dat tijdelijk of permanent op het apparaat van de Gebruiker wordt geplaatst bij het bekijken van de Site met het oog op een volgende verbinding. Dankzij cookies herkent de server het apparaat van de Gebruiker.

  Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie Happyfloors.nl samenwerkt.

  Sommige van de cookies die gebruikt worden door Happyfloors.nl zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Site, andere zijn nodig om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

  De Gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen.

  Door gebruik te maken van de Website stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

  b. Soorten cookies en nagestreefde doeleinden

  Verschillende soorten cookies worden gebruikt door Happyfloors.nl op de Site:

  • Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de Site, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;
  • Analytische en publiekscookies: deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die interessant kunnen zijn voor de Gebruiker. Ze maken het Happyfloors.nl ook mogelijk om eventuele bugs op de Site te identificeren en te corrigeren;
  • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Site door bepaalde ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of taal);
  • Tracking cookies: Happyfloors.nl maakt gebruik van tracking cookies via Google Analytics, om de interactie van gebruikers met de inhoud van de Site te meten en anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken maken het Happyfloors.nl mogelijk om de Site te verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/.

  c. Bewaartermijn voor cookies

  Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en de opslagperiode zijn als volgt:

  De cookies worden bewaard door google en heeft een maximale bewaartermijn van een jaar. Vaak korter

  d. Beheer van cookies

  Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. Door de programmering van de browser kan de Gebruiker ook een kennisgeving ontvangen zodra een website cookies gebruikt en zo beslissen of hij deze accepteert of weigert.

  Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Site mogelijk niet optimaal functioneert. Sommige delen van de Site zijn mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.

  Indien de Gebruiker bepaalde cookies op deze manier wil beheren en/of verwijderen, kan hij/zij dit doen via de volgende link(s):

  Voor Gebruikers met een browser:

  • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
  • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
  • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
  • Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
  • Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

  Indien de Gebruiker weigert het gebruik van Google Analytics cookies toe te staan, wordt hij of zij uitgenodigd om zijn of haar browser te configureren om dit te doen op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


  10. 822252822 852 52 55282552288225285 852 52 5258252822882552282255288222

  82 8288822 252 88228 82852222 2555 525252 82888228 852 525522 582 2822 2288222 2822 552 ________. 82 825255 852 5222 88228 22 52 25828822 852 52 52525522822 22 52 222 858822 2822 22525 52 82552282255288225285 852 ________.

  82 525525 852 522 255258822 22252 2222 2822 22 5555 58255522288222 22282222822 22822 552 52 282525255822 222225 552 25 2555 22 225822288222 8222525282 22 22228228 2855288 52 5822 822225 22 25222. ________ 55552 22582222 582 522 255258822 22252 2825 2825252558222 5822222222 222 2225822 552 22 222 82552282255 22 828882 2285582 852 522 82225222 22 8282552522. 82 5258252822882552282255288222 252 2822 5528255228822 825522 2282285 8225 522 8252522822 22 825825222 852 225822288222 8222525282 22 22228228 852 2825252558222 222225 552 25 2555 8825 22282222822 2822 222282822 82552 225222 5225 582 852 552 8222288222 255258, 2285 8225 22258822 22228228 - 222 2522 852 8225222 82222825 - 582 5225 2825252558222 2822 822282255. 52 2222 22858 825522 225822288222 22228228 82582522 5225 52 5258252822882552282255288222 825822 52 228558225 55222222 552 582/282 222225 88 552 25 2555.

  ________ 88 2822 8255228225528822 8225 8258828, 828855582822 22 58228258 852 2258222822228228, 222 2522 588 228282 852 52 552822825285 852 88558822 22 25 82225225552858822.


  11. 5288825285 22 82828882822

  82 5258252822882552282255288222 82252 2285288852 22 2525288522588852 25525222822 582 22 222 2588225 828288828228288255 8225 52 8258252822 22 82525228822 852 22228228 22 8555825222. 8222 8288825285825525222822 2822 52552228822 852 52 58282258228228222 222 8225222822 222 52 5555, 52 8222252 22 52 5228282522 852 52 8258252822 852 2258222822228228.

  82 5258252822882552282255288222 22855822 825255555 2285222822285228228222 882222 52 55-828225 882 52 2825555852 22 82525228822 852 22228228 22 52 5822.


  12. Wijziging van het Privacybeleid

  Happyfloors.nl behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.


  13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

  Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Happyfloors.nl.


  14. Contact

  Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: [email protected].


  ***

  Login

  Forgot your password?

  • All your orders and returns in one place
  • The ordering process is even faster
  • Your shopping cart stored, always and everywhere

  compare0

  Happyfloors.nl 4.6 / 5 - 119 Reviews @ Trustpilot